Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων: Μέθοδοι, Διαδικασίες & Τεχνολογίες

Διάρκεια (σε ώρες): 
40
Τόπος διεξαγωγής: 
Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. /Ο.Π.Α
Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων: Μέθοδοι, Διαδικασίες & Τεχνολογίες

Με το νέο ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR,2016/679) κα­­­­θιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδο­μέ­νων σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΟΓΚΠΔ θεσπίζει κανόνες που α­φορούν την προστασία των φυσικών προσώπων από την επεξεργασία δεδομένων προ­σωπικού χαρακτήρα και κανόνες που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των δε­δο­μένων αυτών. Επίσης, προστατεύει θεμελιώδη δι­και­ώ­ματα και ελευθερίες των φυ­σι­κών προσώπων και ειδικότερα το δικαίωμά τους στην προ­στασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Το πρόγραμμα κατάρτισης και επιμόρφωσης αποβλέπει, κατά προτε­ραι­ότητα, στην:

(α)    Αναλυτική, επεξηγηματική και κριτική παρουσίαση των προβλε­πό­με­νων στο Γε­νι­­κό Κα­νο­νι­σμό Προ­στασίαςΔεδομένων (σε μορφή εύληπτη από μη Νομικούς).

(β)   Αναλυτική περιγραφή των τεχνικών με­θόδων και των διαδικασιών που είναι α­να­γκαίες για τη συμ­μόρ­φωση ενός Ορ­γα­νι­σμού με τις προβλέψεις του ΓΚΠΔ (πχ. α­­νάλυση αποκλίσεων, εκτίμηση αντικτύπου απώλειας προστασίας προσωπικών δεδομένων).

(γ)    Παρουσίαση και ανάλυση των θεμελιωδών τεχνολογιών που μπορούν να επι­τύ­χουν τους στόχους που θέτει ο ΓΚΠΔ, με τρόπο κατά το δυ­νατόν εύ­­λη­πτο από μη Πληροφορικούς.

(δ)  Πλαισίωση των παρουσιαζόμενων τεχνικών, διαδικασιών και τεχνολογιών με εύ­­ληπτες και ρεα­λι­στι­κές μελέτες περίπτωσης και παραδείγματα (ενδεικτικά: Τρά­πε­ζα, Νο­­σο­κομείο, Ασφαλιστικό Ταμείο, Επιμελητήριο, Δημοτική Επι­χεί­ρη­ση, Ε­ρευ­­­νη­τικό Ιν­στι­τού­το, Ιδιωτική Επιχείρηση, Πανεπιστήμιο κλπ.).Διδασκόμενη Ύλη (Θεματολογία)
 • Η διδακτέα ύλη που θα καλύψει το πρόγραμμα, σε αδρές γραμμές, είναι η εξής: 

  Ενότητα 1     Ανάλυση της βασικής ορολογίας των γνωστικών πε­ριο­χών «Ασφάλεια Πλη­­­­ρο­φοριών» και «Προστασία Δεδομένων».

  Ενότητα 2     Παρουσίαση και βήμα-βήμα ανάλυση καιεπεξήγηση του Γενικού Κανο­νι­­­σμού Προ­στα­σί­­­ας Δε­δο­μέ­νων και της αντίστοιχης εθνικής νομοθεσίας (εύληπτα από μη Νομικούς). Παρα­δεί­γ­­­μα­­­τα.

  Ενότητα 3     Βασικοί ρόλοι: Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO), Υπεύθυνος Ε­πε­­ξερ­γασίας (Data Controller),Εκτελών Επεξεργασία (Data Processor).(εύ­­­­ληπτα από μη Νομικούς).

  Ενότητα 4     Διαδικασία Ανάλυσης Αποκλίσεων (Gap Analysis). Χρήση ερωτηματο­λο­γίων βά­σει βέλτιστων πρακτικών (πχ. CNIL).Κατηγοριοποίηση και πι­να­κο­­ποί­η­ση δε­­δο­μένων. Μελέτη περίπτωσης (πχ. Α­σφα­­λιστι­κό Ταμείο).

  Ενότητα 5     Εκτίμηση αντικτύπου απώλειας της προστασίας προσωπικών δεδο­μέ­νων. Μέ­­­­θο­­δος εκτίμησης. Μελέτη περίπτωσης (πχ. Επιμελητήριο).

  Ενότητα 6     Μεθοδολογία Αποτίμησης Eπικινδυνότητας. Παράδειγμα μεθόδου (πχ. ISO 27005, STORM).Με­λέ­­­τη πε­­­ρίπτωσης (πχ. Νοσοκομείο).

  Ενότητα 7     Πολιτικές και Διαδικασίες Ασφάλειας για προστασίας δε­­δο­­μέ­­­νων, ελα­χι­στοποίηση συνεπειών επιθέσεων, έγκαιρη ανταπόκριση. Παρα­δεί­γ­μα­τα (πχ. Δημοτική Επιχείρηση) (εύ­λη­πτα από μη Πλη­ρο­φορι­κούς).

  Ενότητα 8     Μελέτες περίπτωσης και αναλυτικά παραδείγματα από την εφαρμογή του ΓΚΠΔ (νομικά, διαδικαστικά και τεχνικά θέματα) στην πράξη(πχ. Α­σ­­­φα­­λιστικά Ταμεία, Επιμε­λη­τή­ρι­α, Επι­χει­ρή­σεις, Δημόσιες Υπηρεσίες, Νο­σο­κο­μεί­α, Ρυθ­μι­στι­κές Αρχές, Το­πι­κή Αυτοδιοίκηση κλπ.).Σε ποιους απευθύνεται - Προυποθέσεις Συμμετοχής

Το πρόγραμμααπευθύνεται σε κάθε επιστήμονα, κατά προτεραιότητα (αλλά όχι απο­κλει­στι­κά) στους ε­ξής:

(α)   Ερ­γαζόμενοι, πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, σε θέσεις Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομέ­νων, Ει­­δι­­κού Προστασίας Δεδομένων, Μη­χα­­νικού Ασφά­λει­­­αςΤΠΕ, Ειδικού Α­σφά­λειας ΤΠΕ, Τε­χνι­­κού Ασφάλειας Δικτύων, Συμ­­βούλου Α­σφά­­λει­ας ΤΠΕ, Ε­λεγ­κτή/­Αξιο­λο­γη­τή Α­­σφά­λει­­ας ΤΠΕ ή συνα­φείς, σε ορ­­γ­ανισμούςΔη­μό­σι­ου ή Ι­­διω­τι­κού Το­μέ­α.

(β)   Ερ­γαζόμενοι, πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, σε θέσεις Πληροφορικής ή/και Επικοινωνιών (ή συ­να­­φείς) ή Δικηγόροι/Νομικοί Συμβουλοι, σε φορείς ή ορ­γ­ανισμούς του Δη­μό­­σι­­ου ή Ιδιωτικού Το­μέα, οι ο­ποί­­οι ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν θέσεις ό­πως οι παραπάνω ανα­φε­­­ρό­με­­νες.

 (γ)   Άνεργοι,πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής (ή συναφών) ή Πο­λυ­τεχνεί­ων­/­Πο­λυ­τεχνικών Σχολών ή Νομικών Σχολών ή Σχολών Θε­τικών Επιστημών ή Σχο­­­λών Ε­­­­πι­στημών Οικονομίας ή/και Διοί­κη­σης, οι ο­ποίοι ενδιαφέρονται να δι­εκ­­δι­κή­σουν θέσεις όπως οι ως παραπάνω ­α­να­φε­ρό­με­νες.

Λαμβάνοντας κάποιος υπόψη ότι:

(α)   ο ΓΚΠΔ έχει υποχρεωτική εφαρμογή στην πλειονότητα των ορ­γα­νισμών με­­­­σαίου και μεγάλου μεγέθους όλων των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Έ­νω­σης,

(β)   μέ­χρι σήμερα δεν υπήρχε η παραπάνω υποχρέωση,συνεπώς οι σχετικές θέσεις (πχ. Υ­­­πεύθυνος Προστασίας Δεδομένων) ήταν ελάχιστες,

(γ)   η εξειδίκευση και η πρακτική εμπειρία των διδασκόντων στο πρό­γραμ­­μα είναι ευ­ρύτατη και εστιασμένη ακριβώς στο αντικείμενο του προ­γράμματος και

(δ)   η οργάνωση των μέχρι πρότινος δομών κατάρτισης του ΟΠΑ (ΚΕΚ, e-Learning) εί­­ναι εγνωσμένηςα­­­πο­τελεσμα­τι­κό­τη­­­τας και το ΚΕΔΙΒΙM/ΟΠΑ τις αναβαθμίζει,

προκύπτει σαφώς ότι η ανταποδοτικότητα του προγράμματος, (και) σε όρους αύ­ξη­σης της α­πα­σχο­λησι­μό­τη­τας των καταρτιζόμενων, είναι ιδιαίτερα υψηλή.Επιστημονική Ομάδα - Εισηγητές
Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης, Επιστημονικά Υπεύθυνος του Προγράμματος
Καθηγήτρια Λίλιαν Μήτρου
Δρ. Θεόδωρος Ντούσκας
Δρ. Ευαγγελία Βαγενά
Δρ. Γιώργος Στεργιόπουλος


Υλοποίηση / Χρονικός προγραμματισμός επόμενου / τρέχοντος κύκλου

Η διάρκεια του προγράμματος είναι πέντε (5) εβδομάδες (συνολικά 40 ώ­ρες).

Τα μαθήματα διεξάγονται σε πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα του KEΔΙΒΙΜ του Οι­κο­νο­­­μικού Πα­νε­­πι­στη­μί­­ου Αθηνών (Κεφαλληνίας46 & Πατησίων, Αθήνα, 11251).

Μέρες και ώρες διεξαγωγής μαθημάτων (αρχικό πρόγραμμα): Κάθε Τρίτη και Πέμ­πτη, 18:00 - 21:30 (4 δι­α­λέξεις κάθε φορά, δι­­άρ­κειας 45’ καθεμία).

Τα μαθήματα της 3ης σειράς (ακαδημαϊκή χρονιά 2019-20) θα διεξαχθούν από την 12η Νοέμβρη μέχρι την 12η Δεκέμβρη 2019.Οδηγίες εγγραφής - Περισσότερες πληροφορίες

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων - εγγραφής λήγει την 11η Νοέμβρη 2019.

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά. Ει­δι­κό­τε­ρα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

Βήμα 1:     Να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν, μόνο ηλεκτρονικά, την αίτηση συμ­­­­­με­­το­χής στο σεμινάριο που βρίσκεται στη διεύθυνση:

https://dz.aueb.gr/el/normal/interestinprogram2?ProgramID=10023

Βήμα 2:     Να αποστείλουν σκαναρισμένο φωτοαντίγραφο του πτυχίου τους (δεν χρει­­ά­­ζε­ται να είναι επικυρωμένο), με email, στο dz@aueb.gr.

Προσοχή: Το email πρέπει να έχει επι­κεφαλίδα: ΓΚΠΔ

Βήμα 3:     Να καταθέσουν το ποσό της προκαταβολής (500€) στον τραπεζικό λογα­ρι­ασμό που αναφέρεται παρακάτω.

Προσοχή: Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία κα­τά­­θεσης της προκαταβολής.

 

Η κατάθεση της προκαταβολής (500€) και της αποπληρωμής των διδάκτρων πρέπει να γίνει στον εξής τραπεζικό λογαριασμό:

Τράπεζα:                    Εθνική Τράπεζα Ελλάδος

Αρ. λογαριασμού:      110/480142-34

IBAN:                          GR91 0110 1100 0000 1104 8014234

Δικαιούχος:                ΕΛΚΕ ΟΠΑ

Αιτιολογία:                 Συμπληρώστε το ονοματεπώνυμό σας και το ακρωνύμιο GDPR


Εκπαιδευτικά ζητήματα

Καθηγητής Δημήτρης Α. Γκρίτζαλης

Επιστημονικά Υπεύθυνος Προγράμματος

email: dgrit@aueb.gr

Οργανωτικά και οικονομικά ζητήματα

Χρήστος Γιαλιτάκης

Τηλ.:210.8203.914

email: dz@aueb.gr


Δημήτρης Χατζημήτσος

Τηλ.:210.8203.912 ή 913

email: dz@aueb.gr