Εκπαίδευση Επαγγελματιών στη Λογιστική και Φορολογία: Πρακτική προσέγγιση

Ημ/νια έναρξης επόμενου κύκλου: 
01/10/2018
Εκπαίδευση Επαγγελματιών στη Λογιστική και Φορολογία: Πρακτική προσέγγιση

Το Πρόγραμμα έχει σαν στόχο να προσφέρει στους επαγγελματίες σύγχρονη, ολοκληρωμένη και εφαρμοσμένη γνώση στη Λογιστική και στη Φορολογία, σε θέματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή άσκηση του επαγγέλματός τους. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οιεκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να χειριστούν τα θέματα αυτά αποτελεσματικά και με ασφάλεια, και να παρέχουν τεκμηριωμένες λύσεις και συμβουλές.

Εκπαιδευτική προσέγγιση

Πραγματοποιούνται δύο εβδομαδιαίες διαλέξεις που επικεντρώνονται σε ανάλυση σχετικών εννοιών, όρων και κανόνων, με ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο εφαρμογής τους, μέσα από πλήθος πρακτικών προβλημάτων. Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει ειδικά γραμμένες σημειώσεις με ολοκληρωμένη ανάλυση, διατάξεων, διοικητικών λύσεων και νομολογίας, και λυμένα πρακτικά παραδείγματα. Παρουσιάζονται ρεαλιστικές μελέτες περιπτώσεων επί λογιστικών και φορολογικών θεμάτων, και πρακτική εφαρμογή επί φορολογικών εντύπων.

Καινοτομώντας στη μεθοδολογία δια ζώσης εκπαίδευσης, το Πρόγραμμα παρέχει στους εκπαιδευόμενους, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, τη δυνατότητα εξάσκησης και αυτοαξιολόγησης σε μεγάλο πλήθος προβλημάτων, βασισμένων σε καταστάσεις και σενάρια της πράξης, που καλύπτουν το μέγιστο μέρος της ύλης του προγράμματος.

Στους εκπαιδευόμενους που ολοκληρώνουν με επιτυχία το Πρόγραμμα χορηγείται από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ «Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης».Διδασκόμενη Ύλη (Θεματολογία)

Σε ότι αφορά το αντικείμενο της Φορολογίας, η ύλη καλύπτει επαρκώς τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος νομικών και φυσικών προσώπων (ΚΦΕ – ν.4272/2013), τον Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ – ν.2859/2000), και τα βασικά θέματα του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ – ν.4174/2013).

Τέλος, το Πρόγραμμα καλύπτει με πληρότητα και μεθοδικό τρόπο τις ρυθμίσεις των ΕΛΠ περί λογιστικών αρχείων και τιμολόγησης (άρθρα 3 έως 7 και 8 έως 15), καθώς και τα βασικά θέματα εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για Λογιστές.

Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος είναι οι παρακάτω:

Α/Α

Ενότητα

0

Προπαρασκευστικός κύκλος στη διπλογραφική λογιστική (προαιρετικός)

1

Λογιστικό πλαίσιο ατομικών καταστάσεων

2

Λογιστικές εργασίες τέλους χρήσης – Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων

3

Σύνταξη έκθεσης διαχείρισης - Ανασκόπηση λογιστικών καταστάσεων

4

Πεδίο εφαρμογής ΕΛΠ (ν. 4308/2014), λογιστικά αρχεία και τιμολόγηση

5

Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

6

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

7

Εργατικά και ασφαλιστικά για Λογιστές

8

Πρόστιμα – Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας

9

Τιμολόγηση - Ενδοομιλικές συναλλαγές

10

Λογιστική και φορολογική βάση - Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων Ν.Π.

11

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων - δηλώσεις φόρου εισοδήματος

12

Έλεγχος φυσικών προσώπων και έμμεσες τεχνικές ελέγχουΣε ποιους απευθύνεται - Προυποθέσεις Συμμετοχής

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες λογιστές που εργάζονται είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες είτε ως μισθωτοί σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Το Πρόγραμμα είναι επίσης κατάλληλο για πτυχιούχους ή τελειόφοιτους ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ που έχουν διδαχθεί τα βασικά μαθήματα λογιστικής και ενδιαφέρονται επαγγελματικά για το αντικείμενο της Λογιστικής και της Φορολογίας.

Ιδιαίτερα, τελειώνοντας με επιτυχία αυτό το Πρόγραμμα, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν αποκτήσει όλες τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες για να διεκδικήσουν την είσοδο στην αγορά εργασίας σε ελεγκτικές εταιρείες (λογιστικές υπηρεσίες – bookkeeping, φορολογικό τμήμα, έλεγχος), στην οικονομική διεύθυνση – λογιστήριο επιχειρήσεων και οργανισμών, ή να ξεκινήσουν το επάγγελμα του Φοροτεχνικού Λογιστή.Επιστημονική Ομάδα - Εισηγητές
 1. Αναγνωστόπουλος Γεώργιος (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων)
 2. Βρουστούρης Παναγιώτης (Ορκωτός Λογιστής)
 3. Γιοβά Βασιλική (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων)
 4. Γιώτης Πολύκαρπος (Στέλεχος οικονομικής διεύθυνσης, πρώην μέλος ΣΟΕΛ)
 5. Δεδούλης Μανόλης (Επίκουρος Καθηγητής Λογιστικής)
 6. Καραμάνης Κώστας (Καθηγητής Λογιστικής – επιστημονικός υπεύθυνος)
 7. Καρύδα Αικατερίνη (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων)
 8. Κατσούλη Γκραίης (Δικηγόρος ειδικευμένη στα εργατικά και ασφαλιστικά)
 9. Κορές Λεωνίδας (Φοροτεχνικός Λογιστής – Σύμβουλος Επιχειρήσεων)
 10. Λεβεντάκης Δημήτρης (Φοροτεχνικός Λογιστής – Σύμβουλος Επιχειρήσεων)
 11. Νιφορόπουλος Κώστας (Φοροτεχνικός Λογιστής – Σύμβουλος Επιχειρήσεων)
 12. Σαΐτης Ευθύμιος (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων)
 13. Σαφαρής Θανάσης (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων)
 14. Φοβάκης Ιωσήφ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων)
 15. Χαπίδης Ματθαίος (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων)Υλοποίηση / Χρονικός προγραμματισμός επόμενου / τρέχοντος κύκλου

Παραδοσιακά, η Λογιστική και η Φορολογία είναι δύο στενά διασυνδεμένα γνωστικά αντικείμενα. Τα αντικείμενα αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία για τις επιχειρήσεις και τα οποία προσφέρουν ιδιαίτερα σημαντική επαγγελματική διέξοδο, παρέχοντας υψηλή εργασιακή ασφάλεια.

Με αυτό το δεδομένο, το Πρόγραμμα, διάρκειας 28 εβδομάδων, καλύπτει επαρκώς και τα δύο γνωστικά αντικείμενα υιοθετώντας μια καινοτομική, πρακτική προσέγγιση. Σε ότι αφορά το αντικείμενο της Λογιστικής, η ύλη καλύπτει το λογιστικό πλαίσιο των ΕΛΠ, μέχρι τις εργασίες τέλους χρήσης και τη σύνταξη των λογιστικών καταστάσεων. Επιπλέον, καλύπτεται το θεσμικό πλαίσιο της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (έκθεση διαχείρισης, θέματα δημοσιότητας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, έκθεση εταιρικής διακυβέρνησης για εισηγμένες, κλπ.).Οδηγίες εγγραφής - Περισσότερες πληροφορίες

Κρίσιμες ημερομηνίες:

·          Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 2ου κύκλου: 11 Σεπτεμβρίου 2018

·          Έναρξη προπαρασκευαστικών μαθημάτων: 13 Σεπτεμβρίου 2018

·          Έναρξη μαθημάτων προγράμματος: 01 Οκτωβρίου 2018Σχόλια

Για ακαδημαϊκά θέματα του προγράμματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Επιστημονικό Υπεύθυνο, Καθηγητή Κωνσταντίνο Καραμάνη (c.caramanis@aueb.gr, τηλ. 210 8203 367, κιν.697 427 8653).

Αρμόδιος για διοικητικά θέματα των Δια Ζώσης προγραμμάτων του ΚΕΔΙΒΙΜ: Πέτρος Καλκάνης, Τηλ.: 210.82.03.914, e-mail: petrosk@aueb.gr