Εκπαίδευση Επαγγελματιών στη Λογιστική και Φορολογία: Πρακτική προσέγγιση

Ημ/νια έναρξης επόμενου κύκλου: 
28/09/2020
Διάρκεια (σε ώρες): 
240
Εκπαίδευση Επαγγελματιών στη Λογιστική και Φορολογία: Πρακτική προσέγγιση


Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Καραμάνης, ΚαθηγητήςΛογιστικής

Προσφέρεται Δια ζώσης και Live Streaming (για εκτός Αττικής)

Κρίσιμες ημερομηνίες:

·          Προθεσμία υποβολής αιτήσεων πρώτου κύκλου: 10 Ιουνίου 2020

·          Έναρξη προπαρασκευαστικών μαθημάτων: 15 Σεπτεμβρίου 2020

·          Έναρξη μαθημάτων προγράμματος: 28 Σεπτεμβρίου 2020

Σε ποιούςαπευθύνεται

Παραδοσιακά, η Λογιστική και ηΦορολογία είναι δύο στενά διασυνδεμένα γνωστικά αντικείμενα, που παρέχουνσημαντική επαγγελματική διέξοδο και υψηλή εργασιακή ασφάλεια. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίεςλογιστές που εργάζονται είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες είτε ως μισθωτοί σεεπιχειρήσεις και οργανισμούς. Το Πρόγραμμα είναι επίσης κατάλληλο γιαπτυχιούχους ή τελειόφοιτους ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ που έχουν διδαχθεί τα βασικά μαθήματαλογιστικής και ενδιαφέρονται επαγγελματικά για το αντικείμενο της Λογιστικήςκαι της Φορολογίας.

Τελειώνοντας με επιτυχία αυτό το Πρόγραμμα, οιεκπαιδευόμενοι θα έχουν αποκτήσει όλες τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες γιανα ανέλθουν επαγγελματικά ή να διεκδικήσουν την είσοδο στην αγορά εργασίας, σεελεγκτικές εταιρείες (λογιστικές υπηρεσίες – bookkeeping, φορολογικό τμήμα, έλεγχος), στην οικονομικήδιεύθυνση – λογιστήριο επιχειρήσεων και οργανισμών, ή να ξεκινήσουν τοεπάγγελμα του Φοροτεχνικού Λογιστή.

Πέραν της κάλυψης της ύληςλογιστικής και φορολογίας με πληρότητα, το Πρόγραμμα καινοτομεί και προσφέρειστους εκπαιδευόμενους, σε προαιρετική βάση, σεμινάριο σε «Συναισθηματική νοημοσύνη και επικοινωνία». Το σεμινάριο αυτό έχειειδικά σχεδιαστεί με σκοπό να βελτιώσει τις δεξιότητες επικοινωνίας τουεπαγγελματία και την αποτελεσματική διαχείριση συναισθημάτων και σχέσεων στονεπαγγελματικό χώρο (επαφές με πελάτες, δημόσιες αρχές, τράπεζες, κλπ.).



Διδασκόμενη Ύλη (Θεματολογία)

Περιεχόμενο και διάρκεια σεμιναρίου

Με αυτό το δεδομένο, το Πρόγραμμα, διάρκειας 30 εβδομάδων, καλύπτει επαρκώς και τα δύο γνωστικά αντικείμενα υιοθετώντας μια καινοτομική, πρακτική προσέγγιση. Σε ότι αφορά το αντικείμενο της Λογιστικής, η ύλη καλύπτει το λογιστικό πλαίσιο των ΕΛΠ, μέχρι τις εργασίες τέλους χρήσης και τη σύνταξη των λογιστικών καταστάσεων. Επιπλέον, καλύπτεται το θεσμικό πλαίσιο της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (έκθεση διαχείρισης, θέματα δημοσιότητας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, έκθεση εταιρικής διακυβέρνησης για εισηγμένες, κλπ.).

Σε ότι αφορά το αντικείμενο της Φορολογίας, η ύλη καλύπτει επαρκώς τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος νομικών και φυσικών προσώπων (ΚΦΕ – ν.4272/2013), τον Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ – ν.2859/2000), και τα βασικά θέματα του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ – ν.4174/2013).

Τέλος, το Πρόγραμμα καλύπτει με πληρότητα και μεθοδικό τρόπο τις ρυθμίσεις των ΕΛΠ περί λογιστικών αρχείων και τιμολόγησης (άρθρα 3 έως 7 και 8 έως 15), καθώς και τα βασικά θέματα εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για Λογιστές.


Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος (με τη σειρά παρουσίασης) είναι οι παρακάτω:

Α/Α

Ενότητα

0.Α

Προπαρασκευστικός κύκλος στη διπλογραφική λογιστική (προαιρετική παρακολούθηση)

0.Β

Συναισθηματική νοημοσύνη και επικοινωνία (προαιρετική παρακολούθηση)

1

Λογιστικό πλαίσιο ατομικών καταστάσεων

2

Λογιστικές εργασίες τέλους χρήσης – Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων

3

Έκθεση διαχείρισης, δημοσιότητα (ΓΕΜΗ), θέματα νομικών μορφών εταιρειών

4

Πεδίο εφαρμογής ΕΛΠ (ν. 4308/2014), λογιστικά αρχεία και τιμολόγηση

5

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων (συμπεριλαμβάνεται η ατομική δραστηριότητα)

6

Φορολογία νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (συμπεριλαμβάνονται τα ενδοομιλικά)

7

Φόρος  Προστιθέμενης  Αξίας

8

Εργατικά και ασφαλιστικά για Λογιστές

9

Ειδικά θέματα: Πρόστιμα – Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, Έλεγχος ΦΠ, Ακίνητα

10

Λογιστική και φορολογική βάση - Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων ΝΠ-Ν.Ο και ΦΠ





Σε ποιους απευθύνεται - Προυποθέσεις Συμμετοχής

Στόχος του προγράμματος

Το Πρόγραμμα έχει σαν στόχο να προσφέρει στους επαγγελματίες σύγχρονη, ολοκληρωμένη και εφαρμοσμένη γνώση στη Λογιστική και στη Φορολογία, σε θέματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή άσκηση του επαγγέλματός τους. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να χειριστούν τα θέματα αυτά αποτελεσματικά και με ασφάλεια, και να παρέχουν τεκμηριωμένες λύσεις και συμβουλές.

Εκπαιδευτική προσέγγιση

Πραγματοποιούνται δύο τετράωρες εβδομαδιαίες διαλέξεις που επικεντρώνονται σε ανάλυση σχετικών εννοιών, όρων και κανόνων, με ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο εφαρμογής τους, μέσα από πλήθος πρακτικών προβλημάτων. Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει ειδικά γραμμένες σημειώσεις με ολοκληρωμένη ανάλυση, διατάξεων, διοικητικών λύσεων και νομολογίας, και λυμένα πρακτικά παραδείγματα. Παρουσιάζονται ρεαλιστικές μελέτες περιπτώσεων επί λογιστικών και φορολογικών θεμάτων, και πρακτική εφαρμογή επί φορολογικών εντύπων.

Καινοτομώντας στη μεθοδολογία δια ζώσης εκπαίδευσης, το Πρόγραμμα παρέχει στους εκπαιδευόμενους, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, τη δυνατότητα εξάσκησης και αυτοαξιολόγησης σε μεγάλο πλήθος προβλημάτων, βασισμένων σε καταστάσεις και σενάρια της πράξης, που καλύπτουν το μέγιστο μέρος της ύλης του προγράμματος. Στους εκπαιδευόμενους που ολοκληρώνουν με επιτυχία το Πρόγραμμα χορηγείται από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. "Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης". 



Επιστημονική Ομάδα - Εισηγητές

Η εκπαιδευτική ομάδα του προγράμματος αποτελείται από ιδιαίτερα έμπειρους και καταξιωμένους εκπαιδευτές, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται (αλφαβητική σειρά):


1.             Αναγνωστόπουλος Γεώργιος, Στέλεχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

2.             Βρουστούρης Παναγιώτης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

3.             Γιοβά Βασιλική, Στέλεχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

4.             Δεδούλης Εμμανουήλ, Επίκουρος Καθηγητής Λογιστικής

5.             Ιορδάνογλου Δήμητρα, Επίκουρη Καθηγήτρια

6.             Καραμάνης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Λογιστικής

7.             Καρύδα Αικατερίνη, Στέλεχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

8.             Κατσούλη, Γκραίης, Δικηγόρος, με ειδίκευση σε εργατικά και ασφαλιστικά θέματα

9.             Κόλλια Άννα, Στέλεχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

10.         Κορρές Λεωνίδας, Φοροτεχνικός Λογιστής – Σύμβουλος Επιχειρήσεων

11.         Λεβεντάκης Δημήτρης, Φοροτεχνικός Λογιστής –Σύμβουλος Επιχειρήσεων

12.         Μασγανάς Σωτήρης, Στέλεχος Υπουργείου Ανάπτυξης

13.         Μπακάλης Ευστάθιος, Δικηγόρος, φορολογικός σύμβουλος

14.         Νιφορόπουλος Κωνσταντίνος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

15.         Πανταζόπουλος Πέτρος,Δικηγόρος,φορολογικός σύμβουλος

16.         Σαΐτης Ευθύμιος, Γενικός Διευθυντής, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

17.         Σαμαράς Δημήτριος,Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

18.         Σαφαρής Αθανάσιος, Στέλεχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

19.         Χαπίδης Ματθαίος, Στέλεχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων


Κόστος

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 3.500 ευρώ και είναι επιλέξιμο για ένταξη στο ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ. Έχει εφαρμογή η ενιαία πολιτική εκπτώσεων 20% του ΚΕΔΙΒΙΜ, για κατηγορίες συμμετεχόντων.

Επικοινωνία

Για ακαδημαϊκά θέματα του προγράμματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Επιστημονικό Υπεύθυνο, Καθηγητή Κωνσταντίνο Καραμάνη (c.caramanis@aueb.gr, τηλ. 210 8203 367, κιν. 697 427 8653).

ΚΕΔΙΒΙΜ Δια Ζώσης Προγράμματα

Υπεύθυνος: Πέτρος Καλκάνης,
Τηλ.: 210.82.03.914
e-mailpetrosk@aueb.gr

Επικοινωνία:

Καβαλάρη Κων/να, Γραμματεία Υποστήριξης των Δια Ζώσης προγραμμάτων

Τηλ.: 210.82.03.916,210.82.03.912, dz@aueb.gr