Εκπαίδευση Επαγγελματιών στη Λογιστική και Φορολογία: Πρακτική προσέγγιση

Ημ/νια έναρξης επόμενου κύκλου: 
01/10/2019
Διάρκεια (σε ώρες): 
240
Εκπαίδευση Επαγγελματιών στη Λογιστική και Φορολογία: Πρακτική προσέγγιση

Κρίσιμες ημερομηνίες:

•             Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 1ου κύκλου: 10 Ιουνίου 2019

•             Έναρξη προπαρασκευαστικών μαθημάτων: 17 Σεπτεμβρίου 2019

•             Έναρξη μαθημάτων προγράμματος: 01 Οκτωβρίου 2019

Το Πρόγραμμα έχει σαν στόχο να προσφέρει στους επαγγελματίες σύγχρονη, ολοκληρωμένη και εφαρμοσμένη γνώση στη Λογιστική και στη Φορολογία, σε θέματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή άσκηση του επαγγέλματός τους. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να χειριστούν τα θέματα αυτά αποτελεσματικά και με ασφάλεια, και να παρέχουν τεκμηριωμένες λύσεις και συμβουλές.

Το πρόγραμμα διδάσκεται διά ζώσης. Για κατοίκους εκτός Αττικής, παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης με Live Streaming.

Εκπαιδευτική προσέγγιση

Πραγματοποιούνται δύο εβδομαδιαίες διαλέξεις που επικεντρώνονται σε ανάλυση σχετικών εννοιών, όρων και κανόνων, με ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο εφαρμογής τους, μέσα από πλήθος πρακτικών προβλημάτων. Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει ειδικά γραμμένες σημειώσεις με ολοκληρωμένη ανάλυση, διατάξεων, διοικητικών λύσεων και νομολογίας, και λυμένα πρακτικά παραδείγματα. Παρουσιάζονται ρεαλιστικές μελέτες περιπτώσεων επί λογιστικών και φορολογικών θεμάτων, και πρακτική εφαρμογή επί φορολογικών εντύπων.

Καινοτομώντας στη μεθοδολογία δια ζώσης εκπαίδευσης, το Πρόγραμμα παρέχει στους εκπαιδευόμενους, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας,τη δυνατότητα εξάσκησης και αυτοαξιολόγησης σε μεγάλο πλήθος προβλημάτων,βασισμένων σε καταστάσεις και σενάρια της πράξης, που καλύπτουν το μέγιστο μέρος της ύλης του προγράμματος.

Στους εκπαιδευόμενους που ολοκληρώνουν με επιτυχία το Πρόγραμμα χορηγείται από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ «Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης».Διδασκόμενη Ύλη (Θεματολογία)

Σε ότι αφορά το αντικείμενο της Φορολογίας, η ύλη καλύπτει επαρκώς τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος νομικών και φυσικών προσώπων (ΚΦΕ –ν.4272/2013), τον Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ – ν.2859/2000), και τα βασικά θέματα του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ – ν.4174/2013).

Τέλος, το Πρόγραμμα καλύπτει με πληρότητα και μεθοδικό τρόπο τις ρυθμίσεις των ΕΛΠ περί λογιστικών αρχείων και τιμολόγησης (άρθρα 3 έως 7και 8 έως 15), καθώς και τα βασικά θέματα εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για Λογιστές.

Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος είναι οι παρακάτω: 


Α/Α

Ενότητα

0.Α

Προπαρασκευστικός κύκλος στη διπλογραφική λογιστική (προαιρετική παρακολούθηση)

0.Β

Συναισθηματική νοημοσύνη και επικοινωνία (προαιρετική παρακολούθηση)

1

Λογιστικό πλαίσιο ατομικών καταστάσεων 

2

Λογιστικές εργασίες τέλους χρήσης – Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων 

3

Έκθεση διαχείρισης, δημοσιότητα (ΓΕΜΗ), θέματα νομικών μορφών εταιρειών

4

Πεδίο εφαρμογής ΕΛΠ (ν. 4308/2014), λογιστικά αρχεία και τιμολόγηση

5

Φορολογία νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (συμπεριλαμβάνονται τα ενδοομιλικά)

6

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 

7

Εργατικά και ασφαλιστικά για Λογιστές 

8

Πρόστιμα– Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας 

9

Έλεγχος φυσικών προσώπων και έμμεσες τεχνικές ελέγχου

10

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων (συμπεριλαμβάνεται η ατομική δραστηριότητα)

11

Λογιστική και φορολογική βάση - Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων Ν.Π. 


Η ενότητα 0.Β «Συναισθηματική νοημοσύνη και επικοινωνία»έχει ειδικά σχεδιαστεί για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα και σκοπό έχει να βελτιώσει τις δεξιότητες επικοινωνίας του επαγγελματία και την αποτελεσματική διαχείριση συναισθημάτων, όπως ο θυμός, στον επαγγελματικό χώρο (επαφές με πελάτες, δημόσιες αρχές, τράπεζες, κλπ.).


Σε ποιους απευθύνεται - Προυποθέσεις Συμμετοχής

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες λογιστές που εργάζονται είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες είτε ως μισθωτοί σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Το Πρόγραμμα είναι επίσης κατάλληλο για πτυχιούχους ή τελειόφοιτους ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ που έχουν διδαχθεί τα βασικά μαθήματα λογιστικής και ενδιαφέρονται επαγγελματικά για το αντικείμενο της Λογιστικής και της Φορολογίας.

Ιδιαίτερα, τελειώνοντας με επιτυχία αυτό το Πρόγραμμα, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν αποκτήσει όλες τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες για να διεκδικήσουν την είσοδο στην αγορά εργασίας σε ελεγκτικές εταιρείες(λογιστικές υπηρεσίες – bookkeeping, φορολογικό τμήμα, έλεγχος), στην οικονομική διεύθυνση – λογιστήριο επιχειρήσεων και οργανισμών, ή να ξεκινήσουν το επάγγελμα του Φοροτεχνικού Λογιστή.Επιστημονική Ομάδα - Εισηγητές

1.            Αναγνωστόπουλος Γεώργιος, Στέλεχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

2.            Βρουστούρης Παναγιώτης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

3.            Γιοβά Βασιλική, Στέλεχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

4.            Ιορδάνογλου Δήμητρα, Επίκουρη Καθηγήτρια

5.            Καραμάνης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Λογιστικής

6.            Καρύδα Αικατερίνη, Στέλεχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

7.            Κατσούλη Γκραίης, Δικηγόρος, με ειδίκευση σε εργατικά και ασφαλιστικά θέματα

8.            Άννα Κόλλια, Στέλεχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

9.            Κορρές Λεωνίδας, Φοροτεχνικός Λογιστής – Σύμβουλος Επιχειρήσεων

10.          Λεβεντάκης Δημήτρης, Φοροτεχνικός Λογιστής – Σύμβουλος Επιχειρήσεων

11.          Μασγανάς Σωτήρης, Στέλεχος Υπουργείου Ανάπτυξης

12.          Μπακάλης Ευστάθιος, Δικηγόρος, φορολογικός σύμβουλος

13.          Νιφορόπουλος Κωνσταντίνος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

14.          Πανταζόπουλος Πέτρος, Δικηγόρος, φορολογικός σύμβουλος

15.          Σαΐτης Ευθύμιος, Γενικός Διευθυντής, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

16.          Σαφαρής Αθανάσιος, Στέλεχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

17.          Χαπίδης Ματθαίος, Στέλεχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Υλοποίηση / Χρονικός προγραμματισμός επόμενου / τρέχοντος κύκλου

Παραδοσιακά, η Λογιστική και η Φορολογία είναι δύο στενά διασυνδεμένα γνωστικά αντικείμενα. Τα αντικείμενα αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία για τις επιχειρήσεις και τα οποία προσφέρουν ιδιαίτερα σημαντική επαγγελματική διέξοδο, παρέχοντας υψηλή εργασιακή ασφάλεια.

Με αυτό το δεδομένο, το Πρόγραμμα, διάρκειας 30 εβδομάδων, καλύπτει επαρκώς και τα δύο γνωστικά αντικείμενα υιοθετώντας μια καινοτομική,πρακτική προσέγγιση. Σε ότι αφορά το αντικείμενο της Λογιστικής, η ύλη καλύπτει το λογιστικό πλαίσιο των ΕΛΠ, μέχρι τις εργασίες τέλους χρήσης και τη σύνταξη των λογιστικών καταστάσεων. Επιπλέον, καλύπτεται το θεσμικό πλαίσιο της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (έκθεση διαχείρισης, θέματα δημοσιότητας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, έκθεση εταιρικής διακυβέρνησης για εισηγμένες,κλπ.).Σχόλια

Επικοινωνία

Για ακαδημαϊκά θέματα του προγράμματος, οι ενδιαφερόμενοιμπορούν να απευθύνονται στον Επιστημονικό Υπεύθυνο, Καθηγητή ΚωνσταντίνοΚαραμάνη (c.caramanis@aueb.gr, τηλ. 210 8203 367, κιν. 697 427 8653).

Αρμόδιος για διοικητικά θέματα των Διά Ζώσης προγραμμάτωντου ΚΕΔΙΒΙΜ: Πέτρος Καλκάνης, Τηλ.: 210.82.03.914, e-mail: petrosk@aueb.gr