Εκπαίδευση Επαγγελματιών στη Λογιστική και Φορολογία: Πρακτική προσέγγιση

Ημ/νια έναρξης επόμενου κύκλου: 
01/10/2019
Διάρκεια (σε ώρες): 
240
Εκπαίδευση Επαγγελματιών στη Λογιστική και Φορολογία: Πρακτική προσέγγιση

Προσφέρεται Διά ζώσης και Live Streaming (για εκτός Αττικής)

Κρίσιμες ημερομηνίες:

•             Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 3ου κύκλου: 13 Σεπτεμβρίου 2019

•             Έναρξη προπαρασκευαστικών μαθημάτων: 17 Σεπτεμβρίου 2019

•             Έναρξη μαθημάτων προγράμματος: 01 Οκτωβρίου 2019

Σε ποιους απευθύνεται

Παραδοσιακά, η Λογιστική και η Φορολογία είναι δύο στενά διασυνδεμένα γνωστικά αντικείμενα, που παρέχουν σημαντική επαγγελματική διέξοδο και υψηλή εργασιακή ασφάλεια. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες λογιστές που εργάζονται είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες είτε ως μισθωτοί σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Το Πρόγραμμα είναι επίσης κατάλληλο για πτυχιούχους ή τελειόφοιτους ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ που έχουν διδαχθεί τα βασικά μαθήματα λογιστικής και ενδιαφέρονται επαγγελματικά για το αντικείμενο της Λογιστικής και της Φορολογίας.

Τελειώνοντας με επιτυχία αυτό το Πρόγραμμα, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν αποκτήσει όλες τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες για να ανέλθουν επαγγελματικά ή να διεκδικήσουν την είσοδο στην αγορά εργασίας, σε ελεγκτικές εταιρείες (λογιστικές υπηρεσίες – bookkeeping, φορολογικό τμήμα, έλεγχος), στην οικονομική διεύθυνση – λογιστήριο επιχειρήσεων και οργανισμών, ή να ξεκινήσουν το επάγγελμα του Φοροτεχνικού Λογιστή.

Πέραν της κάλυψης της ύλης λογιστικής και φορολογίας με πληρότητα, το Πρόγραμμα καινοτομεί και προσφέρει στους εκπαιδευόμενους, σε προαιρετική βάση, σεμινάριο σε «Συναισθηματική νοημοσύνη και επικοινωνία». Το σεμινάριο αυτό έχει ειδικά σχεδιαστεί με σκοπό να βελτιώσει τις δεξιότητες επικοινωνίας του επαγγελματία και την αποτελεσματική διαχείριση συναισθημάτων και σχέσεων στον επαγγελματικό χώρο (επαφές με πελάτες, δημόσιες αρχές, τράπεζες, κλπ.).Διδασκόμενη Ύλη (Θεματολογία)

Περιεχόμενοκαι διάρκεια σεμιναρίου

Με αυτό το δεδομένο, το Πρόγραμμα, διάρκειας 30 εβδομάδων, καλύπτει επαρκώς και τα δύο γνωστικάαντικείμενα υιοθετώντας μια καινοτομική, πρακτική προσέγγιση. Σε ότι αφορά τοαντικείμενο της Λογιστικής, η ύλη καλύπτει το λογιστικό πλαίσιο των ΕΛΠ, μέχριτις εργασίες τέλους χρήσης και τη σύνταξη των λογιστικών καταστάσεων. Επιπλέον,καλύπτεται το θεσμικό πλαίσιο της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (έκθεσηδιαχείρισης, θέματα δημοσιότητας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, έκθεσηεταιρικής διακυβέρνησης για εισηγμένες, κλπ.).

Σε ότι αφορά το αντικείμενοτης Φορολογίας, η ύλη καλύπτει επαρκώς τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματοςνομικών και φυσικών προσώπων (ΚΦΕ – ν.4272/2013), τον Κώδικα ΦόρουΠροστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ – ν.2859/2000), και τα βασικά θέματα του ΚώδικαΦορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ – ν.4174/2013).

Τέλος, το Πρόγραμμα καλύπτειμε πληρότητα και μεθοδικό τρόπο τις ρυθμίσεις των ΕΛΠ περί λογιστικών αρχείωνκαι τιμολόγησης (άρθρα 3 έως 7 και 8 έως 15), καθώς και τα βασικά θέματαεργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για Λογιστές.

Οι θεματικές ενότητες τουπρογράμματος (με τη σειρά παρουσίασης) είναι οι παρακάτω:


Α/Α

Ενότητα

0.Α

Προπαρασκευστικός κύκλος στη διπλογραφική λογιστική (προαιρετική παρακολούθηση)

0.Β

Συναισθηματική νοημοσύνη και επικοινωνία (προαιρετική παρακολούθηση)

1

Λογιστικό πλαίσιο ατομικών καταστάσεων 

2

Λογιστικές εργασίες τέλους χρήσης – Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων 

3

Έκθεση διαχείρισης, δημοσιότητα (ΓΕΜΗ), θέματα νομικών μορφών εταιρειών

4

Πεδίο εφαρμογής ΕΛΠ (ν. 4308/2014), λογιστικά αρχεία και τιμολόγηση

5

Φορολογία νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (συμπεριλαμβάνονται τα ενδοομιλικά)

6

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 

7

Εργατικά και ασφαλιστικά για Λογιστές 

8

Πρόστιμα– Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας 

9

Έλεγχος φυσικών προσώπων και έμμεσες τεχνικές ελέγχου

10

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων (συμπεριλαμβάνεται η ατομική δραστηριότητα)

11

Λογιστική και φορολογική βάση - Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων Ν.Π. 
Σε ποιους απευθύνεται - Προυποθέσεις Συμμετοχής

Στόχος του προγράμματος

Το Πρόγραμμα έχει σαν στόχονα προσφέρει στους επαγγελματίες σύγχρονη, ολοκληρωμένη και εφαρμοσμένη γνώσηστη Λογιστική και στη Φορολογία, σε θέματα που αντιμετωπίζουν στηνκαθημερινή άσκηση του επαγγέλματός τους. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οιεκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να χειριστούν τα θέματα αυτά αποτελεσματικά καιμε ασφάλεια, και να παρέχουν τεκμηριωμένες λύσεις και συμβουλές.

Εκπαιδευτική προσέγγιση

Πραγματοποιούνται δύο τετράωρες εβδομαδιαίες διαλέξεις που επικεντρώνονται σε ανάλυση σχετικών εννοιών, όρων και κανόνων, με ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο εφαρμογής τους, μέσα από πλήθος πρακτικών προβλημάτων. Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει ειδικά γραμμένες σημειώσεις με ολοκληρωμένη ανάλυση, διατάξεων, διοικητικών λύσεων και νομολογίας, και λυμένα πρακτικά παραδείγματα. Παρουσιάζονται ρεαλιστικές μελέτες περιπτώσεων επί λογιστικών και φορολογικών θεμάτων, και πρακτική εφαρμογή επί φορολογικών εντύπων.

Καινοτομώντας στη μεθοδολογία διά ζώσης εκπαίδευσης, το Πρόγραμμα παρέχει στους εκπαιδευόμενους, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, τη δυνατότητα εξάσκησης και αυτοαξιολόγησης σε μεγάλο πλήθος προβλημάτων, βασισμένων σε καταστάσεις και σενάρια της πράξης, που καλύπτουν το μέγιστο μέρος της ύλης του προγράμματος.

Στους εκπαιδευόμενους που ολοκληρώνουν με επιτυχία το Πρόγραμμα χορηγείται από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. «Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης».Επιστημονική Ομάδα - Εισηγητές

Η εκπαιδευτική ομάδα του προγράμματος αποτελείται από ιδιαίτερα έμπειρους και καταξιωμένους εκπαιδευτές,μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται (αλφαβητική σειρά):


1.            Αναγνωστόπουλος Γεώργιος, Στέλεχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

2.            Βρουστούρης Παναγιώτης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

3.            Γιοβά Βασιλική, Στέλεχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

4.            Ιορδάνογλου Δήμητρα, Επίκουρη Καθηγήτρια

5.            Καραμάνης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Λογιστικής

6.            Καρύδα Αικατερίνη, Στέλεχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

7.            Κατσούλη Γκραίης, Δικηγόρος, με ειδίκευση σε εργατικά και ασφαλιστικά θέματα

8.            Κόλλια Άννα, Στέλεχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

9.            Κορρές Λεωνίδας, Φοροτεχνικός Λογιστής – Σύμβουλος Επιχειρήσεων

10.          Λεβεντάκης Δημήτρης, Φοροτεχνικός Λογιστής – Σύμβουλος Επιχειρήσεων

11.          Μασγανάς Σωτήρης, Στέλεχος Υπουργείου Ανάπτυξης

12.          Μπακάλης Ευστάθιος, Δικηγόρος, φορολογικός σύμβουλος

13.          Νιφορόπουλος Κωνσταντίνος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

14.          Πανταζόπουλος Πέτρος, Δικηγόρος, φορολογικός σύμβουλος

15.          Σαΐτης Ευθύμιος, Γενικός Διευθυντής, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

16.          Σαφαρής Αθανάσιος, Στέλεχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

17.          Χαπίδης Ματθαίος, Στέλεχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων


Κόστος

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 3.500 ευρώ και είναι επιλέξιμο για ένταξη στο ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ. Έχει εφαρμογή η ενιαία πολιτική εκπτώσεων 20% του ΚΕΔΙΒΙΜ, για κατηγορίες συμμετεχόντων.


Επικοινωνία

Για ακαδημαϊκά θέματα του προγράμματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Επιστημονικό Υπεύθυνο, Καθηγητή Κωνσταντίνο Καραμάνη (c.caramanis@aueb.gr, τηλ. 210 8203 367, κιν. 697 427 8653).

Πέτρος Καλκάνης, Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. /Ο.Π.Α, Προγράμματα Δια Ζώσης 
Τηλ.: 210.82.03.914
e-mail: petrosk@aueb.gr

Καβαλάρη ΝτίναΤμήμα Υλοποίησης Διά Ζώσης Προγραμμάτων

Τηλ.: 210.82.03.916, 210.82.03.913

e-mail: dz@aueb.gr