Εργαλεία και Τεχνικές για Λύσεις στα Ποσοτικά Προβλήματα των Σύγχρονων Επιχειρήσεων

Διάρκεια (σε ώρες): 
80
Τόπος διεξαγωγής: 
Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. /Ο.Π.Α - Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία
Εργαλεία και Τεχνικές για Λύσεις στα Ποσοτικά Προβλήματα των Σύγχρονων Επιχειρήσεων

Το πρόγραμμα αποβλέπει στο να καταρτίσει τα σύγχρονα διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων σε ένα σύνολο τεχνικών λήψης αποφάσεων που βασίζονται στην επιστημονική προσέγγιση για την επίλυση διοικητικών προβλημάτων.

Ο εν λόγω στόχος μπορεί να επιτευχθεί με την ανάπτυξη της στρατηγικής σκέψης και των κατάλληλων δεξιοτήτων ανάλυσης των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Οι ποσοτικές μέθοδοι των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, καθώς επίσης και η χρήση της αντίστοιχης Τεχνολογίας συμβάλλουν στην ανάπτυξη του κριτικού πνεύματος και στην διαμόρφωση και υλοποίηση καινοτόμων και αποτελεσματικών επιχειρηματικών αποφάσεων.Διδασκόμενη Ύλη (Θεματολογία)

Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος είναι οι παρακάτω:

Α.

Μαθηματικά για την Οικονομία και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων

 

1) Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά

2) Διαφόριση - Αριστοποίηση

3) Εφαρμογές Διαφορικού και Ολοκληρωτικού Λογισμού

4) Άλγεβρα Πινάκων

5) Στατιστική Ανάλυση Οικονομικών Δεδομένων

Β.

 Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων

 

1) Γραμμικός Προγραμματισμός: Μοντελοποίηση, Επίλυση και Ανάλυση Ευαισθησίας

2) Ακέραιος - Μικτός Προγραμματισμός και Ειδικά Προβλήματα

3) Διαχείριση Έργων

4) Λήψη αποφάσεων με Πολλαπλά Κριτήρια

5) Δυναμικός Προγραμματισμός

6) Θεωρία Παιγνίων

7) Θεωρία Ουρών Αναμονής και Διαχείριση Αποθεμάτων

8) Θεωρία Αποφάσεων - Προσομοίωση

Γ.

Αλγόριθμοι

και Βελτιστοποίηση

 

1) Εισαγωγή στη Java και στο περιβάλλον ανάπτυξης Eclipse

2) Ακριβείς Αλγόριθμοι με Cplex

3) Δικτυακά μοντέλα ροής

4) Ευρετικός προγραμματισμός

5) Προβλήματα Συνδυαστικής Βελτιστοποίησης με ακριβείς και ευρετικές μεθόδους.


Σε κάθε θεματική περιοχή η εκπαίδευση βασίζεται σε σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία.

Οι εκπαιδευόμενοι θα εξοικειωθούν με τη χρήση των παρακάτω εργαλείων, ώστε να είναι σε θέση να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας υψηλών ποιοτικών χαρακτηριστικών.

Τα πακέτα που θα διδαχθούν παράλληλα με τη θεωρία:

  • Java/ R,
  • Matlab/ Octave,
  • Cplex,
  • Palisade Decision Tools Suite,
  • PriEsT,
  • Expert Choice,
  • Microsoft Office / Solver – Analytic Solver

 Σε ποιους απευθύνεται - Προυποθέσεις Συμμετοχής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευόμενους με βασικές γνώσεις Μαθηματικών και Πληροφορικής, αποφοίτους και φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ καθώς και σε επαγγελματίες που ασχολούνται ή θέλουν να ασχοληθούν με θέματα που αφορούν τη βελτίωση της αποδοτικότητας στις επιχειρήσεις.Επιστημονική Ομάδα - Εισηγητές

Μανόλης Κρητικός

Επιστημονικός υπεύθυνος προγράμματος

Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ΟΠΑ

Απόστολος Μπουρνέτας

Καθηγητής στο Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ

Γεώργιος Ιωάννου

Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ΟΠΑ

Ιωάννης Μπίλιας

Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, ΟΠΑ

Παντελής Λάππας

Senior Business Analyst, Relational SA

Θεοχάρης Μετζιδάκης

Υποψήφιος Διδάκτωρ στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, ΟΠΑΥλοποίηση / Χρονικός προγραμματισμός επόμενου / τρέχοντος κύκλου

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται 1 φορά την εβδομάδα και διαρκούν 4 ώρες. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων οι διδάσκοντες θα επικεντρωθούν τόσο στην κατανόηση των θεωρητικών εννοιών αλλά και στην σύνδεσή τους με πρακτικά παραδείγματα, πάνω σε σύγχρονα λογισμικά, ώστε να αφομοιωθεί το υλικό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος το απαραίτητο υπόβαθρο για την περαιτέρω εξέλιξή του.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι/συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

  • Επιλέγουν τις κατάλληλες μαθηματικές μεθόδους και τα κατάλληλα μαθηματικά εργαλεία που θα πρέπει να χρησιμοποιούν ανάλογα με τη φύση του προβλήματος, τα διαθέσιμα δεδομένα και την υπάρχουσα τεχνολογία.
  • Ακολουθούν μία συστημική προσέγγιση για την μαθηματική μοντελοποίηση ρεαλιστικών προβλημάτων.
  • Παράγουν λύσεις χρησιμοποιώντας την Τεχνολογία σε πραγματικές εφαρμογές, αξιολογούν τις παραγόμενες λύσεις σε ένα φάσμα οικονομικό-διοικητικών εφαρμογών, αναπτύσσουν με συστηματικό τρόπο εναλλακτικές λύσεις σε ρεαλιστικών προβλήματα.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.

Κόστος Παρακολούθησης: 600 €


Υπεύθυνοι Επικοινωνίας:

Πέτρος Καλκάνης, Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. /Ο.Π.Α, Προγράμματα Δια Ζώσης

Τηλ.:210.82.03.914

e-mail: dz@aueb.gr

Χατζημήτσος Δημήτρης, Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Ζώσης

Τηλ.:210.82.03.912-3

e-mail: dz@aueb.gr

Για ακαδημαϊκά θέματα του προγράμματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Επιστημονικό Υπεύθυνο, Δρ. Κρητικό Μανόλη (kmn@aueb.gr, τηλ.2108203449, κιν. 6932725524) ή στον κ. Μετζιδάκη Θεοχάρη (metzidakist@gmail.com, κιν. 6973233685).