Αίτηση Συμμετοχής στο πρόγραμμα Ψηφιακός μετασχηματισμός αγορών και επιχειρήσεων: οι προκλήσεις και η στρατηγική

Προσωπικά Στοιχεία


όπως στην αστυνομική ταυτότητα

Προπτυχιακές Σπουδές


Μεταπτυχιακές Σπουδές


Λοιπές Σπουδές
Εργασιακή Εμπειρία

Θέση Εργασίας (Τρέχουσα)


Θέση Εργασίας

Στοιχεία Τιμολόγησης