Αίτηση Συμμετοχής στο πρόγραμμα Professional training for Diploma in International Financial Reporting / DipIFR awarded by ACCA

Προσωπικά Στοιχεία


όπως στην αστυνομική ταυτότητα

Προπτυχιακές Σπουδές


Μεταπτυχιακές Σπουδές


Λοιπές Σπουδές








Εργασιακή Εμπειρία

Θέση Εργασίας (Τρέχουσα)


Θέση Εργασίας






Στοιχεία Τιμολόγησης