Προγράμματα κατάρτισης επαγγελματιών λογιστών με τη σφραγίδα του ΟΠΑ

26/05/2020Προγράμματα κατάρτισης επαγγελματιών λογιστών με τη σφραγίδα του ΟΠΑ

Δια ζώσης / Live streaming και εξ’ αποστάσεως

Επιστημονικός υπεύθυνος: Κων/νος Καραμάνης, Καθηγητής Λογιστικής


Παρουσίαση των προγραμμάτων από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και τους Διδάσκοντες 
Ακολουθούν ερωτήσεις και ανοικτή συζήτηση

Παρακολουθείστε την αναλυτική παρουσίαση στο video που ακολουθεί:

     


Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ – ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΙ LIVE STREAMING

1. Τίτλος Προγράμματος: «Εκπαίδευση Επαγγελματιών στη Λογιστική και Φορολογία: Πρακτική προσέγγιση»

Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια 260 ώρες (Σεπτέμβριος-Μάιος), έχει σχεδιαστεί με σκοπό να δώσει στους εκπαιδευόμενους ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο γνώσεων και δεξιοτήτων — Λογιστικό πλαίσιο ΕΛΠ, Φορολογία (φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων, ΦΠΑ, ακίνητα, φορολογική διαδικασία, δηλώσεις), εργατικά και ασφαλιστικά — που απαιτούνται για να ανέλθουν επαγγελματικά ή να διεκδικήσουν την είσοδο στην αγορά εργασίας στον ευρύτερο χώρο της Λογιστικής και Φορολογίας.
Προσφέρεται Διά Ζώσης ή/και Live Streaming (ζωντανή εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση). Στους εκπαιδευόμενους παρέχεται πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις, πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής, ηλεκτρονική πλατφόρμα αυτοεξάσκησης σε πρακτικά προβλήματα με ανατροφοδότηση, κλπ).

Β) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ – DISTANCE LEARNING (ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

Η ομάδα αφορά ανεξάρτητα μεταξύ τους προγράμματα που προσφέρονται με τη μορφή της εξ’ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης (παρακολούθηση video εισηγήσεων των εκπαιδευτών). Στους εκπαιδευόμενους παρέχεται πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις, πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής, ηλεκτρονική πλατφόρμα αυτοεξάσκησης σε πρακτικά προβλήματα με ανατροφοδότηση, κλπ.).

2. Τίτλος Προγράμματος: «Εκπαίδευση Επαγγελματιών Λογιστών στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ): Λογιστικό Πλαίσιο Ατομικών Καταστάσεων»

Το πρόγραμμα καλύπτει με πληρότητα το σύνολο των ρυθμίσεων των ΕΛΠ για τη σύνταξη των ατομικών λογιστικών καταστάσεων, δηλαδή τα άρθρα 16 έως 29, 37 και 38 του νόμου (αρχές σύνταξης και υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων, κανόνες αρχικής αναγνώρισης και μεταγενέστερης επιμέτρησης, προσάρτημα και διαδικασία σύνταξης καταστάσεων).


3. Τίτλος Προγράμματος: «Εκπαίδευση Επαγγελματιών Λογιστών στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ): Πεδίο Εφαρμογής, Λογιστικά Αρχεία, Τιμολόγηση»

Το πρόγραμμα καλύπτει εις βάθος και επεξηγηματικά το πεδίο εφαρμογής των ΕΛΠ, καθώς τους κανόνες περί τήρησης λογιστικών αρχείων και τιμολόγησης, θέματα που ρύθμιζε μέχρι το 2014 ο ΚΦΑΣ.


4. Τίτλος Προγράμματος: «Εκπαίδευση Επαγγελματιών Λογιστών στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ): Σύνδεση Λογιστικής και Φορολογίας»

Το πρόγραμμα παρουσιάζει επιλεγμένα θέματα, φωτίζοντας το χειρισμό τους τόσο από λογιστική σκοπιά (ΕΛΠ – ΔΠΧΑ) όσο και από την πλευρά της φορολογικής νομοθεσίας (ιδίως, Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος και Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας).


5. Τίτλος Προγράμματος: «Εκπαίδευση στη Φορολογία Εισοδήματος: Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων»

Το πρόγραμμα αναλύει περιεκτικά τις ρυθμίσεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος – ΚΦΕ (ν. 4172/2013) σε ότι αφορά τη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Η ανάλυση της θεματολογίας γίνεται με αναφορά στις εκδοθείσες ερμηνευτικές εγκυκλίους του νόμου καθώς και σε θέσεις της Φορολογικής Διοίκησης.